Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos Baagøe Data

Generelle betingelser

For at kunne købe produkter hos Baagøe Data forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge.

Kunden er forpligtiget til selv at holde Baagøe Data informeret, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger er valide.

Det er under ingen omstændigheder lovligt at udsende SPAM gennem et domæne formidlet hos Baagøe Data. Såfremt Baagøe Data konstaterer at kunden har udsendt SPAM, kan Baagøe Data uden varsel ophæve kundens abonnement.

Domænebetingelser

Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. Baagøe Data kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet.

Ved betaling med kreditkort vil domænet blive bestilt hurtigst muligt hos DK-hostmaster, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Baagøe Data’s tre egne navneservere (ns.baagoe.dk, ns2.baagoe.dk og ns3.baagoe.dk). Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke Baagøe Data allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster.

Webhotelbetingelser – 12+1

Webhotellet løber i 12 hele måneder + måneden, hvor webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode. Omkring 14 dage før endt periode fremsendes ny faktura for de efterfølgende 12 måneder.

Ønsker Baagøe Data at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har Baagøe Data altid ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis kunden har overtrådt Baagøe Data’s betingelser. Baagøe Data vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af Baagøe Data’s webhoteller betragtes som misbrug af Baagøe Data’s ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af webhotellet. Baagøe Data er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Webhotellet kan til enhver tid ændres til et større eller mindre webhotel uden ekstra gebyr.

Hensigten med Baagøe Data’s webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som zip, mp3, jpg, mpeg og lign., men at fungere som en fremvisnings-/salgsplads for forretningsfolk og private. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning, uden forudgående aftale med Baagøe Data.

For webhoteller med egen CGI/ASP/PHP-adgang vil Baagøe Data løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Baagøe Data til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

Baagøe Data opretter ikke webhoteller på Baagøe Data’s servere før, Baagøe Data har modtaget en underskrevet formular for oprettelsen, med mindre oprettelsen er betalt online.

Særligt for betalingssystem

Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførslerne sker i henhold til gældende lovgivning m.v., herunder regler fastsat i betalingskort-lovgivningen, register forskrifter og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.

Kunden skal tegne en indløsningsaftale med PBS, for at kunne bruge betalingssystemet.

Kunden er bekendt med, at regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af PBS.

Baagøe Data forbeholder sig ret til ved overtrædelse af denne aftale uden varsel, at lukke adgang til betalingssystemet.

Baagøe Data fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for Baagøe Data rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eventuelle krav fra kunder om tilbageførsel af betalinger gennemført via betalingssystemet eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos Baagøe Data. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, dvs. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.

Særligt for Hosted Exchange

For abonnementer der indeholder licensbaseret klient software, som kunden, ved abonnementets start, har erhvervet gennem Baagøe Data, er kunden forpligtet til at afinstallere licenspligtigt software ved ophør af abonnement.

Lov & ansvar

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af materialet på web-hotellet.

Baagøe Data tillader information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt eller uetisk materiale, som ikke må forefindes på Baagøe Data’s webservere uden forudgående aftale. Vurderingen af, om indholdet defineres som så kontroversielt, at abonnementet kan ophæves med øjeblikkelig virkning, foretages af Baagøe Data.

Baagøe Data er ved en sådan ophævelse uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Baagøe Data har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Baagøe Data kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Baagøe Data er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, ter-ror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Baagøe Data er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Baagøe Data’s funktioner.

Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remote backup

Baagøe Data tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning, dog med undtagelse af pornografisk eller andet kontroversielt materiale.

Ved backupjobs oprettet med eget defineret unik krypteringsnøgle, er kunden selv an-svarlig for at denne krypteringsnøgle opbevares forsvarligt. Går denne krypteringsnøgle tabt, vil hverken kunden eller Baagøe Data kunne få adgang til reetablering af data.

Baagøe Data er dog ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud ved transmissionsadgang, fejlagtig opsætning af backupklient ved bruger eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med fejlagtig anvendelsen af systemet og er ikke ansvarlig ved slutbrugers manuelle sletning af enkeltdokumenter.

Baagøe Data er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende – dog er Baagøe Data forsikret for datatab i forbindelse med, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade eller hærværk ved indbrud.

Baagøe Data er ikke ansvarlig for tab af data i forbindelse med terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Baagøe Data er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Baagøe Data’s funktioner.

Fri trafik

Hos Baagøe Data er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Baagøe Data’s servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold samt uforholdsmæssigt stort trafikforbrug. *

Serverdrift

Baagøe Data tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Baagøe Data er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. **

Gebyrbetaling

Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler kunden en årsafgift på kr. 36,- excl. moms, hvilket opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsge-byret. Kunden har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver kunden ret til løbende at få ændret i database-oplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Første årsafgift er forudbetalt gennem registreringsgebyret til Baagøe Data.

Betalingsbetingelser

Alle ydelser på Baagøe Data’s hjemmeside er oplyst i danske kroner og ex. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser kan betales med online betaling eller mod fremsendelse af faktura. Ved fremsendelse af faktura tillægges et administrationsgebyr på kr. 10,- + moms. Den fremsendte faktura skal betales netto inden 8 dage. Herefter påløber renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Såfremt betalingen for webhotelleje ikke er Baagøe Data i hænde rettidigt, har Baagøe Data endvidere ret til at stoppe webhotellet indtil, betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, hvis disse skyldes manglende betaling.

Online betaling

Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, E-Dankort, Visa, Visa Electron, Maestro, Diners, JCB, American Express eller Eurocard/Mastercard tillægges ikke gebyr fra Baagøe Data’s side. Alle webhoteller, der bestilles og betales online, oprettes umiddelbart efter accept for modtagelse af betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra din konto.

Opsigelsesbetingelser

Alle bestillinger af produkter forudfaktureres for perioder á 2 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med en måneds varsel til udløbet af en periode. Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt, og afbestillingen bekræftes skriftligt af Baagøe Data. Baagøe Data refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. Benyt venligst vores opsigelsesformular under Kontrolpanel.

Prispolitik

Det er Baagøe Data’s hensigt at være prisdannende for produktydelser. Baagøe Data har ingen forhandlere eller resellere som fordyrende mellemled, men hoster alle kunder direkte.

God Skik

Baagøe Data’s servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programme-ringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Baagøe Data kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Baagøe Data’s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Konkurrence

Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med Baagøe Data, så længe aftalen om webhotel eller serverpark m.v. er i kraft.

Værneting

Kunden erklærer sig bekendt med Baagøe Data’s generelle forretningsbetingelser. Baagøe Data forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Roskilde som værneting i første instans.

 

Note:
* En webside, der er konstrueret på traditionel vis med brug af ASP- og data basefunktion samt med et besøgsantal på ca. 1000 besøgende pr. dag, for- bruger under 2 Gbyte trafik pr. måned.
** Alle webhoteller drives på højtydende Windows servere og Linux servere med Red Hat/Fedora. Baagøe Data tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer en oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS-strømbackup. Internet-linietilgangen sker igennem et samarbejde med TDC Internet, der har en af Nordens største liniekapaciteter.